Pojazdy uprzywilejowane

Co to jest pojazd uprzywilejowany?

Przepisy, a dokładnie Prawo o ruchu drogowym, wymieniają wszystkie pojazdy samochodowe, które możemy zaliczyć do pojazdów uprzywilejowanych.

Od 2018 zgodnie z art. 53. Pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym może być pojazd samochodowy:

1) jednostek ochrony przeciwpożarowej;

2) zespołu ratownictwa medycznego;

3) Policji;

4) jednostki ratownictwa chemicznego;

5) Straży Granicznej;

6) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

7) Agencji Wywiadu;

7a) Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

7b) Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

7c) Służby Wywiadu Wojskowego;

8) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

9) Służby Więziennej;

10) Służby Ochrony Państwa;

10a) (uchylony)

10b) (uchylony)

10c) straży gminnych (miejskich);

10d) podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa górskiego;

10e) Służby Parku Narodowego;

10f) podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego;

10g) Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywany przez Służbę Celno-Skarbową;

11) Inspekcji Transportu Drogowego;

12) jednostki niewymienionej w pkt 1-11, jeżeli jest używany w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego – na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

 

 

Kiedy pojazd uprzywilejowany nie musi stosować się do wszystkich obowiązujących przepisów?

Kierujący pojazdem uprzywilejowanym jest obowiązany stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub upoważnione do jego kontroli.

Kierujący pojazdem uprzywilejowanym może, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów drogowych tylko w razie, gdy:

1) uczestniczy:

  1. a) w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego albo
  2. b) w przejeździe kolumny pojazdów uprzywilejowanych,
  3. c) w wykonywaniu zadań związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje ochrona;

2) pojazd wysyła jednocześnie sygnały świetlny i dźwiękowy; po zatrzymaniu pojazdu nie wymaga się używania sygnału dźwiękowego;

3) w pojeździe włączone są światła drogowe lub mijania.

Jak zachować się wobec pojazdów uprzywilejowanych?

Art. 9 prawa o ruchu drogowym określa obowiązek każdego uczestnika ruchu do ułatwienia przejazdu pojazdom uprzywilejowanym, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się.

Należy pamiętać, że za wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym grozi mandat karny w wysokości 300 zł, a za nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu – 250 zł i 5 pkt. karnych.

Kto może zostać kierowcą pojazdu uprzywilejowanego?

Aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym należy spełnić następujące warunki:

  • posiadać prawo jazdy danej kategorii;
  • mieć ukończone 21 lat;
  • odbyć kurs w ODTJ – który jest potwierdzony zaświadczeniem;
  • posiadać orzeczenie lekarskie wskazujące na brak przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz orzeczenie od psychologa;
  • przedłożyć komplet dokumentów w Starostwie.

 

Więcej na temat kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych tutaj https://www.bachactivity.pl/szkolenia/kurs-na-pojazdy-uprzywilejowane/